USA Banner

Official US Government Icon

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure Site Icon

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Site Notification

Site Notification

U.S. Department of Transportation U.S. Department of Transportation Icon United States Department of Transportation United States Department of Transportation

3 Điều Cần Biết Nhất Khi Vạch Kế Hoạch Cho Chuyến Đi Xe Buýt Lần Sau

Hãy bảo vệ du khách của quý vị. Sự an toàn có giá bao nhiêu?

Du lịch bằng xe buýt là một trong các phương tiện thịnh hành nhất, ít tốn kém nhất, và là cách an toàn nhất. Nhưng, với hơn 4,000 công ty cho thuê xe buýt đã đăng ký để quý vị chọn lựa, việc quan trọng là chọn một công ty nào sẽ bảo đảm được du khách của mình đi đến nơi về đến chốn một cách an toàn. Tìm hiểu ba điều cần biết nhất để cân nhắc sự an toàn cũng như giá cả và xem xét thận trọng trước khi đặt dịch vụ xe buýt cho chuyến đi sắp tới.

1. Chọn một CÔNG TY AN TOÀN

Nhìn chung, các công ty vận tải hành khách thuê xuyên bang sử dụng xe buýt lớn PHẢI:

 • Có đủ cả hai số USDOT và số đăng ký vận hành được cấp bởi Cục An Toàn Vận Tải Hành Khách Liên Bang (Federal Motor Carrier Safety Administration - FMCSA) thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ—là cơ quan chính quyền liên bang chịu trách nhiệm thi hành luật liên quan đến xe cộ thương mại.
 • Duy trì hợp đồng bảo hiểm trị giá ít nhất 5 triệu đô la.
 • Cung cấp dịch vụ vận tải dễ sử dụng cho người khuyết tật, sử dụng xe buýt có trang bị hệ thống nâng xe lăn và chỗ bảo đảm an toàn cho người khuyết tật tuân thủ theo Đạo Luật Về Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act - ADA) và các quy định về ADA của Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ.

Những Cân Nhắc Quan Trọng Khác:

 • Đánh Giá An Toàn: FMCSA có ba bậc đánh giá như sau: Đạt Yêu Cầu, Đạt Yêu Cầu Kèm Theo Điều Kiện, hoặc Không Đạt Yêu Cầu. Đạt Yêu Cầu là hạng đánh giá cao nhất. Các công ty xe buýt được xếp hạng Đạt Yêu Cầu Kèm Theo Điều Kiện là những công ty có thể có rủi ro cao hơn. Các công ty xe buýt được xếp hạng Không Đạt Yêu Cầu là những công ty không nên hoạt động. Công ty xe buýt nào được xếp hạng thấp hơn bậc Đạt Yêu Cầu thì không kiểm soát đầy đủ việc quản lý an toàn để đảm bảo việc tuân thủ với các tiêu chuẩn an toàn của FMCSA. Công ty xe buýt nào không được xếp hạng là chưa được giám định tính hợp chuẩn đối với các tiêu chuẩn an toàn của FMCSA. 
 • Hiệu Suất An Toàn: FMCSA có Hệ Thống Đo Lường Sự An Toàn (Safety Measurement System - SMS) để đánh giá hiệu suất an toàn của các công ty xe buýt trong các lãnh vực an toàn và tuân thủ then chốt. Hệ thống này đánh giá hiệu suất an toàn và mức tuân thủ của một công ty vận tải theo hình thức Phân Tích Hành Vi và Các Phân Loại Cải Thiện An Toàn, hay viết tắt là BASIC. Dấu hiệu ( ) hiển thị trên một phân loại BASIC cho thấy là công ty đã rớt xuống dưới mức chuẩn an toàn, do đó công ty có thể bị xếp vào loại cần giám sát nhiều hơn.

Tìm một TÀI XẾ AN TOÀN

Các tài xế được thuê bởi các công ty cho thuê xe buýt lớn PHẢI có:

 • Bằng lái thương mại (Commercial Driver’s License - CDL) cho phép vận chuyển hành khách. Quy định liên bang bắt buộc tài xế phải có CDL khi lái xe được thiết kế để chuyên chở từ 16 người trở lên, bao gồm tài xế.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn hiệu lực. Các tài xế xe buýt phải có giấy chứng nhận sức khỏe cho thấy họ đã đáp ứng đủ các yêu cầu phù hợp về tiêu chuẩn sức khỏe thể chất.

Một tài xế an toàn cũng phải:

 • Có một lịch sử kinh nghiệm lái xe an toàn.

Vạch kế hoạch cho một CHUYẾN ĐI AN TOÀN

Biết các luật lệ, làm đúng theo luật lệ, và giữ cho nhóm du khách của quý vị được an toàn. Điều quan trọng là cho phép có đủ thời gian đi đến nơi một cách an toàn. Các tài xế xe buýt xuyên bang PHẢI tuân thủ đúng theo các quy định giờ giấc phục vụ của liên bang, quy định chỉ rõ:

 • Không một tài xế xe buýt liên bang nào có thể lái liên tục nhiều hơn 10 tiếng đồng hồ.
 • Không một tài xế xe buýt xuyên bang nào có thể lái trong bất kỳ một khoảng thời gian nào sau khi đã làm việc kéo dài, cụ thể là:
  • 60 tiếng trong bất kỳ 7 ngày liên tục (nếu công ty của tài xế đó KHÔNG hoạt động tất cả mọi ngày trong tuần).
  • 70 tiếng trong 8 ngày liên tục (nếu công ty của tài xế đó CÓ hoạt động tất cả mọi ngày trong tuần).

Nếu đường dài và thời gian chuyến đi của quý vị đòi hỏi việc lái xe trong nhiều giờ liên tục hơn luật pháp cho phép, đảm bảo sao để có sẵn một tài xế phụ an toàn.

Last updated: Monday, February 10, 2014