USA Banner

Official US Government Icon

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure Site Icon

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Site Notification

Site Notification

U.S. Department of Transportation U.S. Department of Transportation Icon United States Department of Transportation United States Department of Transportation

Ban Kiểm Tra An Toàn

Quyù vò ñang hoaïch ñònh moät chuyeán ñi baèng xe buyùt?

Coù nhieàu ñieàu caàn quan taâm hôn laø giaù caû vaø ñieàu tieän lôïi! Neáu quyù vò mua veù rieâng hay thueâ moät haõng xe buyùt cho haønh trình cuûa nhoùm mình, thì AN TOAØN laø öu tieân haøng ñaàu. Ñöøng lieàu maïng soáng cuûa chính mình hay nhöõng ngöôøi khaùc baèng caùch quyeát ñònh thieáu saùng suoát. Choïn moät haõng xe buyùt naøo theo ñuùng ñoøi hoûi cuûa Lieân Bang cuõng nhö tuaân theo Ban Quaûn Lyù An Toaøn Vaän Taûi cuûa Boä Giao Thoâng Hoa Kyø (U.S. Department of Transportation’s Federal Motor Carrier Safety Administration, hay FMCSA). Coù vaøi yeáu toá quan troïng döôùi ñaây cho quyù vò xem laïi tröôùc khi choïn haõng xe buyùt ñeå chuyeân chôû cho quyù vò hay caùc thaønh vieân trong nhoùm mình. 

Tieàn Söû Hoaït Ñoäng An Toaøn

  • Kieåm tra caùc keát quaû hoaït ñoäng an toaøn cuûa haõng xe buyùt. 

Ñaùnh Giaù An Toaøn

  • FMCSA ñaùnh giaù thaønh quaû an toaøn cuûa haõng xe buyùt. Ñaùnh giaù cao nhaát laø ñaït yeâu caàu. Caùc haõng xe buyùt naøo ñöôïc ñaùnh giaù an toaøn coù ñieàu kieän thì coù theå coù möùc nguy cô cao hôn, vaø caùc haõng naøo coù möùc ñaùnh giaù an toaøn khoâng ñaït yeâu caàu thì khoâng neân hoaït ñoäng.

Ñoøi Hoûi Baûo Hieåm vaø Giaáy Pheùp Hoaït Ñoäng

  • Caùc haõng xe buyùt naøo tính leä phí ñeå chuyeån chôû xuyeân bang phaûi coù giaáy pheùp hoaït ñoäng töø FMCSA.
  • Neáu haõng xe buyùt naøo ñöôïc thieát keá ñeå chuyeân chôû 16 haønh khaùch trôû leân, thì ít nhaát phaûi coù $5 trieäu trong baûo hieåm.

Khieáu Naïi töø Khaùch Haøng

  • Neáu quyù vò muoán laäp khieáu naïi vi phaïm an toaøn, thì goïi cho ñöôøng daây noùng mieãn phí cuûa FMCSA theo soá 1-888-DOT-SAFT (1-888-368-7238) töø 9:00 saùng ñeán 7:00 toái, töø thöù Hai ñeán thöù Saùu theo Giôø Mieàn Ñoâng hoaëc vieáng maïng löôùi khaùch haøng khieáu naïi cuûa FMCSA (http://nccdb.fmcsa.dot.gov/HomePage.asp).
  • Neáu quyù vò thaáy coù tröôøng hôïp khaån caáp veà an toaøn, xin goïi 911.
Last updated: Tuesday, March 11, 2014