USA Banner

Official US Government Icon

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure Site Icon

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Site Notification

Site Notification

U.S. Department of Transportation U.S. Department of Transportation Icon United States Department of Transportation United States Department of Transportation

Bồi Hoàn Thẻ Tín Dụng và Thẻ Rút Tiền

Quý khách đã trả tiền vé buýt bằng thẻ tín dụng có quyền được công ty tín dụng bồi hoàn theo Đạo Luật Tính Tiền Công-Bằng. Xin viết cho hãng cấp thẻ tín dụng của quý vị, và nhớ ghi rõ số trương mục. Xin kèm theo đó một bản sao của giấy báo chi dụng hàng tháng, nếu đã nhận được, và vé xe, lộ trình hoặc biên nhận nếu có, hoặc nêu rõ giá tiền xe và ngày mua vé. Xin ghi rõ là hãng xe buýt đã ngừng hoạt động, và quý vị sẽ không nhận được dịch vụ chuyên chở mà quý vị đã trả tiền trước bằng thẻ tín dụng và quý vị xin được trả lại số tiền ấy vào tài khoản theo Đạo Luật Tính Tiền Công-Bằng.

Hãng cấp thẻ tín dụng phải nhận được giấy báo nầy trong vòng 60 ngày sau khi quý vị nhận được tờ báo cáo chi dụng hàng tháng, trong đó có ghi số tiền hãng xe buýt đã rút ra, mặc dù các hãng cấp thẻ tín dụng đôi khi miễn thời hạn nầy cho vấn đề chuyên chở trong tương lai.

Nếu quý vị có một giấy vé hoặc bằng chứng khác về phương tiện chuyên chở, các hãng cấp thẻ tín dụng có thể đòi xem bản chính của những vé chưa dùng hoặc các bằng chứng khác.

Nếu vậy, xin gởi bản chính bằng thơ bảo đảm, và giữ lại bản sao. Xin đừng gởi bản chính trừ khi họ đòi. Tuy nhiên, tốt hơn là nên gởi kèm theo bản sao của tờ xác nhận vé mua, hoặc lộ trình quý vị đã nhận được. 

Không có luật liên bang bảo vệ loại dịch vụ mua bằng thẻ rút tiền giống như mua bằng thẻ tín dụng nêu trên. Tuy nhiên, vài hãng thẻ rút tiền, tự ý cho một vài hoặc tất cả điều lệ bảo vệ quyền lợi như thẻ tín dụng. Nếu quý vị trả tiền bằng thẻ rút tiền, xin tham khảo hãng cấp thẻ đó về quyền hạn được bồi hoàn của quý vị. 

 

Last updated: Thursday, April 24, 2014